Fundacja

“Polska pomoc” za naszym pośrednictwem znów w Mołdawii

“Polska pomoc” za naszym pośrednictwem znów w Mołdawii

Celem ogólnym projektu było ograniczenie ubóstwa i podniesienie poziomu życia mieszkańców w regionie Ignatei, w Mołdawii, oraz wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego (samoorganizacja w celu poprawy sytuacji ekonomicznej).

Dzięki zrealizowaniu projektu dochody 510 rodzin rolniczych wzrosły o ponad 100% w stosunku do uzyskanych w roku poprzednim.

Projekt polegał na: rozszerzeniu systemu skupu mleka, stworzeniu lokalnej, wspólnej dla wszystkich producentów mleka, bazy maszyn rolniczych, powiększeniu zarówno areału pastwisk letnich jak i obszaru upraw do zbioru pasz na zimę, otwarciu mobilnego punktu sztucznego zapładniania krów, przeprowadzeniu szkoleń.

Średnie przychody spółdzielni rolniczej w Ignatei w okresie od czerwca do grudnia 2010 wzrosły o ponad 100% w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 (w projekcie zakładano wzrost o 80%). W ramach projektu stworzono zgodnie z planem 9 miejsc pracy. W ten sposób zatrudnienie w spółdzielni wzrosło z 20 do 29 osób. Liczba członków spółdzielni w 2010r. wzrosła z 510 rodzin rolniczych do 612.

Projekt został w pełni zrealizowany, cele projektu osiągnięte w zakładanym czasie, dość ambitne planowane rezultaty nie tylko osiągnięte, a nawet przekroczone.

W ramach projektu odbywały się wizyty studyjne w Polsce. W firmach POLTRADE INTERNATIONAL , Agroma, AGRO-ROLNIK Sp. z o.o. , SAMASZ, Pronar Sp. z o.o., a także w Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy – Oddział Piątnica, w serowarni – gospodarstwie rodzinnym Danuty, Andrzeja i Leszka Popko.

Projekt został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rolnictwa Mołdawii oraz Krajowy Związek Rolników Mołdawii. Był przedstawiony na Międzynarodowych Warsztatach dot. Rozwoju Regionów Wiejskich (Braviceni/Moldova), a także był monitorowany przez pracowników DWPR MSZ i uzyskał bardzo dobrą ocenę.

Partnerami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizacje projektu były: mołdawska organizacja pozarządowa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Terenów Wiejskich „Viata Satului” odpowiadająca głównie za bieżący monitoring projektu oraz weryfikację i sprawdzenie dokumentacji finansowej w zakresie realizacji projektu na terytorium Mołdawii oraz lokalna spółdzielnia producentów mleka COOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR “VITA-LACT” w Ignatei, bezpośrednio odpowiedzialna za realizacje projektu na terytorium Mołdawii. Korzystano również z pomocy Krajowego Związku Rolników i specjalistów z Akademii Rolniczej w Mołdawii.