Działalność kulturalna prowadzona przez Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego  Fundacja realizuje, bądź zrealizowała następujące projekty:  „Przegląd Prawosławny” – ogólnopolski miesięcznik

Fundacja uzyskała 11 sierpnia 2006 roku prawo do wydawania miesięcznika o charakterze religijno-społeczno-kulturalnym „Przegląd Prawosławny”, ukazującego się od 1985 roku.

Celem projektu jest zachowanie tożsamości religijnej i kulturowej mieszkających w Polsce prawosławnych Białorusinów, Ukraińców, Łemków, Rosjan i Polaków. Wydawanie miesięcznika (52 strony, format A4, nakład 5000 egz.) służy również przełamywaniu stereotypów istniejących w polskim społeczeństwie wobec wschodniosłowiańskich mniejszości.

Nagrody im. Księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego. Nagrody są przyznawane od 1989 roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju teologii, myśli oraz kultury prawosławnej a także za działania na rzecz pojednania chrześcijan. Nagroda nie zna granic konfesyjnych ani państwowych. Wśród jej laureatów znaleźli się między innymi metropolita Cerkwi w Polsce Sawa, Jerzy Nowosielski, ks. prof. Wacław Hryniewicz, prof. Wiktor Rowdo, muzykolog, Andrzej Turczyński, prozaik i poeta, prof. Anna Różycka-Bryzek, bizantolog, Tamara Sołoniewicz, reżyser, prof. Anatolij Konotop, muzykolog, prof. Atanasios Angelopoulos. Do 2009 roku Nagrodami Ostrogskiego uhonorowano 77 osób z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Grecji, Serbii, Francji, Szwajcarii, Finlandii, Kanady, Holandii, USA i Kenii.

Nagrody są przyznawane w styczniu a ich wręczenie odbywa się w okresie paschalnym podczas inauguracji międzynarodowego festiwalu muzyki cerkiewnej w Hajnówce.

„Puszcza i Ludzie” – kwartalnik o euroregionie Puszcza Białowieska

Pismo o problemach i ochronie Puszczy Białowieskiej było projektem rocznym, transgranicznym, rozpoczętym 2006 i zakończonym w roku 2007. Projekt uzyskał dofinansowane w ramach Programu INTERREG IIIA. Pismo pogłębiało wiedzę o kulturze, gospodarce, ochronie środowiska i turystyce w powiatach hajnowskim, bielskim po stronie polskiej i obwodzie kamienieckim po stronie białoruskiej.

W ramach projektu wydano cztery numery czasopisma o nakładzie jednego numeru 10 000 egzemplarzy w językach polskim i białoruskim i kolportowano je w Polsce i na Białorusi.

Dodatek do „Przeglądu Prawosławnego” – „Sami o Sobie” (16 stron, format A4, nakład 5000 egz., miesięcznik)

Projekt współfinansowany przez MSWiA (rozpoczęty w listopadzie 2008) służy zachowaniu tożsamości narodowej i kulturowej zamieszkujących w Polsce wschodniosłowiańskich mniejszości, w szczególności mniejszości białoruskiej.

Dodatek prezentuje także ważne dla mniejszości problemy życia społecznego – aktywność lokalnych samorządów, ochronę środowiska naturalnego, w szczególności regionu Puszczy Białowieskiej, współpracę przygraniczną.
„Światło ze Wschodu” – wystawa

Wystawa „Światło ze Wschodu” poprzez pokazanie kultury i duchowości prawosławia służy upowszechnianiu wiedzy o wielonarodowym i wielokonfesyjnym charakterze Rzeczypospolitej, zwłaszcza w minionych wiekach. Jest potwierdzeniem, że również dziś Polska stwarza mieszkającym na jej terytorium mniejszościom narodowym i religijnym – prawosławni w Polsce to większości Białorusini, Łemkowie, Rosjanie i Ukraińcy – dogodne możliwości zachowania i rozwijania ich religii, kultury i tradycji.

Twórcy projektu opowiedzieli o prawosławiu w Polsce głównie przy pomocy fotografii. Skorzystali z najlepszych zdjęć, jakie poczynając od lat 70. XX wieku ukazały się na ten temat w Polsce. Sięgnęli również do pocztówek z początku XX wieku. Wystawę tworzy 160 współczesnych zdjęć o formacie 70 x 50cm oraz 40 starych pocztówek.

Wystawie towarzyszy specjalnie przygotowany film w ramach TVP2 w reżyserii Jerzego Kaliny „Prawosławie w Polsce” i pokaz slajdów Grzegorza Dąbrowskiego z etiudą muzyczną „Nadziejo moja” Jana Smyka.

Wystawa powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury w 2005 roku.

Wystawę pokazano w: Moskwie w galerii Cerkwi Chrystusa Zbawiciela (2005), Budapeszcie w Pałacu Prezydenckimi Jassach (2006), Łodzi w Galerii Miejskiej w ramach Festiwalu czterech Kultury (2006), Bratysławie i Koszycach (2008), Włodawie nad Bugiem w ramach Festiwalu Trzech Kultur (2008).

Wystawy zagraniczne organizowano we współpracy z Instytutami Polskimi.

„Chrześcijańskie dziedzictwo Kosowa i Metochii” – wystawa

Wystawa zdjęć, ukazujących zniszczenia obiektów sakralnych spowodowane wojną na Bałkanach. Wystawa została zaprezentowana m.in. w Sejmie RP, Parlamencie Europejskim w Brukseli, Berlinie.„Biesiada z Księciem”

Doroczne spotkanie integrujące dorosłych i młodzież, organizowane od 2007 roku. Odbywa się ono w Supraślu. Pierwsza biesiada zgromadziła 180 osób, druga 250. Prezentacji folkloru białoruskiego, ukraińskiego i rosyjskiego towarzyszy również przekazywanie tego dnia wiedzy historycznej (zwiedzanie Muzeum Ikon, zapoczątkowanie obchodów 400-lecia śmierci księcia Konstantego Ostrogskiego, 25-lecie soboru świętych białoruskich).

„Grabarka – Monaster na Świętej Górze”

Wydanie albumu, pocztówek i płyty DVD z filmem „Monaster na Świętej Górze”, wyprodukowanym przez TVP Białystok. Album ten to opowieść zilustrowana stu kilkudziesięcioma zdjęciami, pochodzącymi z monasterskiego archiwum, wykonanymi przez mistrzów oraz młodych, zdolnych adeptów fotografii. Nakład albumu, pocztówek i filmu DVD wyniósł 2500 egz.

Spotkania młodych pod hasłem „Bez korzeni nie ma kwiatów”

Dotychczas odbyły się trzy dwudniowe spotkania w Siemianówce, Supraślu, w Wólce nad Bugiem oraz jednodniowe w Supraślu i Wasilkowie. Celem tych integracyjnych spotkań jest poznawanie historii miasteczek i wsi Białostocczyzny, jej folkloru i piękna przyrody.

„Książę Konstanty Bazyli z rodu Ostrogskich”

To projekt, w ramach którego przygotowano w 2008 roku wystawę, folder i konferencję naukową z okazji 400-lecia śmierci patrona fundacji księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego, wielkiego męża stanu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Projekt, współfinansował Podlaski Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Białegostoku. Podczas realizacji projektu nastąpiła owocna współpraca historyków i innych naukowców z Polski, Ukrainy i Białorusi, badających czasy świetności rodu Ostrogskich. Projekt był realizowany również na Białorusi (Mińsku, Turowie i Brześciu) i Ukrainie (Ostróg), co wpływało na promocję Podlasia w krajach uczestniczących w projekcie.

Pomoc dla krajów Europy wschodniej. Od 2008 roku Fundacja prowadzi projekty wspomagające rozwój środowisk, najbardziej narażonych na marginalizację, w krajach Europy wschodniej. W roku 2008, korzystając ze środków polskiego ministerstwa spraw zagranicznych, organizowała projekty na Białorusi, w 2009 roku na Białorusi i w Mołdawii. Projekty są realizowane pod kierunkiem Mirosława Matreńczyk.