1. Rozwijanie oświaty, edukacji, badań naukowych we własnym zakresie oraz we współpracy z ośrodkami naukowymi i innymi partnerami społecznymi.
 2. Edukacja społeczeństwa w duchu tolerancji, odpowiedzialności, wolności i prawdy.
 3. Promowanie w kraju i za granicą idei integracji europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do środowisk akademickich, organizacji społecznych i gospodarczych.
 4. Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, zgodnej z działalnością statutową Fundacji.
 5. Prowadzenie i wspieranie działań służących zachowaniu tożsamości mniejszości narodowych zamieszkujących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: Białorusinów, Ukraińców, Rosjan, Łemków.
 6. Tworzenie koncepcji i projektów proinnowacyjnych (w zakresie ekologii, ekonomii, kultury, dostępu do wiedzy i świadczeń społecznych) mających na celu poprawę jakości życia.
 7. Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości opierającej się na najlepszych doświadczeniach, wysokich standardach etycznych i profesjonalnych
 8. Kształcenie i aktywizację zawodową młodzieży i dorosłych, w tym osób społecznie marginalizowanych (niepełnosprawnych, bezrobotnych etc.).
 9. Działania mające na celu uzyskania wsparcia intelektualnego (know-how)
 10. i materialnego.
 11. Skupianie wokół celów Fundacji przedstawicieli nauki, religii i kultury, środowisk gospodarczych i społecznych w kraju i za granicą.
 12. Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej osobom prawnym i fizycznym, w tym stowarzyszeniom, które podejmują działalność związaną z realizacją celów statutowych Fundacji.
 13. Organizowanie wymiany i współpracy międzynarodowej.
 14. Współpracę z innymi instytucjami, osobami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.