STATUT FUNDACJI IM. KSIĘCIA KONSTANTEGO OSTROGSKIEGO

 Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja im. księcia Konstantego Ostrogskiego, zwana dalej “Fundacją” działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8.04.1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r.) oraz niniejszego statutu, zgodnie z treścią oświadczenia woli Fundatorów, sporządzonego w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej, ul. Lipowa 51 w Białymstoku dnia 19 marca 1993 r., nr repertorium A 3352/93.

2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.

2. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla pełnego i właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Fundacja może tworzyć swoje oddziały i filie poza swą siedzibą, tak w kraju jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele, środki i zasady działania

§ 3

Celem Fundacji jest:

1.                      Prowadzenie działalności społecznie użytecznej, polegającej na podejmowaniu wszelkich prawem dozwolonych działań na rzecz wspierania, utrwalania i pogłębiania świadomości religijnej młodzieży prawosławnej, kształtowania prawosławnej etyki i moralności, wspierania wszelkich form aktywności młodzieży prawosławnej (również na polu ekumenicznym) oraz inicjowania nowych form jej działalności;

2.                      Wspieranie działań na rzecz współpracy międzynarodowej w sferze rozwoju, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, podnoszenia świadomości i wiedzy obywatelskiej, postaw przedsiębiorczości oraz zbliżenia narodów i państw Europy.

3.                      Prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

4.                      Prowadzenie działalności służącej zachowaniu i rozwojowi tożsamości narodowej oraz języka osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności białoruskiej, łemkowskiej, rosyjskiej, ukraińskiej.

5.                      Ochrona środowiska, w szczególności edukacja ekologiczna społeczności lokalnych.

§ 4

Fundacja realizuje swe cele poprzez:

1. Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej osobom prawnym i fizycznym, w tym stowarzyszeniom, które podejmują działalność związaną z realizacją celów statutowych Fundacji.

2.         Wspieranie rozwoju struktur prawosławnych organizacji młodzieżowych na szczeblu centralnym i lokalnym.

3.         Wspieranie szeroko pojmowanej działalności wydawniczej, inicjowanej w szczególności przez młodzież prawosławną.

4. Patronowanie wszelkim działaniom młodzieży prawosławnej w zakresie popularyzacji i upowszechniania wiedzy o prawosławiu, jego historii, tradycji, duchowości, w szczególności w środkach masowego przekazu.

5. Pomoc w nawiązywaniu i praktycznej realizacji wymiany i współpracy młodzieży prawosławnej z Polski z młodzieżą prawosławną i innych wyznań z innych krajów.

6. Realizację programów pomocy zagranicznej dla rozwoju, w tym organizowanie i koordynowanie programów rozwojowych.

7.  Współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową.

8.  Współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju, demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

9. Prowadzenie edukacji europejskiej i edukacji na temat globalnych problemów rozwojowych.

10. Działań służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem.

11. Działań na rzecz ochrony i swobód obywatelskich, mniejszości narodowych i religijnych.

12. Prowadzenie akcji edukacyjnych, promujących pomoc rozwojową oraz zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

13. Wspieranie i organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów tematycznych.

14. Organizowanie i prowadzenie doradztwa i konsultacji w ramach pomocy rozwojowej i stabilnego rozwoju organizacji partnerskich.

15. Promocję i wspieranie rozwoju młodych ludzi poprzez takie narzędzia jak: wymiana młodzieży, wolontariat, praktyki, staże, edukacja nieformalna i edukacja międzykulturowa.

16. Udział w sieciach informacyjnych dotyczących inicjatyw międzykulturowych.

17. Działalność proekologiczną, a w szczególności propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł energii, ekologicznych oczyszczalni ścieków, poprawę dostęp do wody i systemów kanalizacyjnych.

§ 4a

Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§ 4b

Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

§ 5

Zarząd Fundacji może prowadzić również inne niż określone w § 4 formy realizacji celów Fundacji.

Majątek Fundacji

§ 6

Fundusz założycielski Fundacji stanowi, wniesiona w równych częściach przez Fundatorów kwota 3.000.000 zł, tj. 300 zł po denominacji, zwiększona o subwencje Fundatorów w wysokości 2.100 zł. Aktualny stan wynosi 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).

§ 7

Majątek Fundacji stanowią:

1. Fundusz założycielski w kwocie 3.000.000 złotych (słownie: trzy miliony złotych), tj. 300 zł po denominacji, zwiększony o subwencje 2.100 zł wniesiony w równych częściach przez Fundatorów.

2. Nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację.

3. Nieruchomości i ruchomości pochodzące z darowizn.

4. Środki finansowe pochodzące z:

a) odsetek od wkładów na rachunkach bankowych Fundacji,

b) dochodów z nieruchomości i praw majątkowych

c) dotacji z wpłat podmiotów gospodarczych,

d) dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

e) zbiórek publicznych,

f) innych źródeł.

5. Dochody z działalności gospodarczej.

6. Z majątku Fundacji na działalność gospodarczą przeznacza się 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 8

I. Zakres działalności gospodarczej Fundacji stanowić będzie:

1. Produkcja artykułów spożywczych i napojów

2. Handel hurtowy i komisowy

3. Handel detaliczny

4. Działalność wydawnicza

5. Działalność związana z turystyką

6. Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

7. Pozostała działalność usługowa

8. Działalność reklamowa.

II. Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej.

Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów Fundacji.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi osób prawnych.

Fundacja opłaca składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz podlega opodatkowaniu według zasad obowiązujących osoby prawne.

Składniki majątku trwałego, wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają umorzeniu i amortyzacji według zasad przewidzianych dla osób prawnych.

§ 9

1. Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację celów statutowych Fundacji. Służy on także, z zastrzeżeniem ust. 3 § 7, na pokrycie kosztów utrzymania Fundacji.

2. Dotacje, subwencje, darowizny i zapisy będą przeznaczone na cele wymienione w ust. 1, chyba że ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki mają one być zużyte.

§ 10

Rozporządzanie składnikami majątku trwałego Fundacji może nastąpić w przypadku, gdy:

1. Uzasadnia to cel Fundacji.

2. Następuje naturalne zużycie.

3. Jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji.

§ 11

Fundacja tworzy fundusz rezerwowy.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Fundacja składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 13a

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu

albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji i zasady ich funkcjonowania

§ 14

Władzami Fundacji są:

1. Rada Nadzorcza Fundacji.

2. Zarząd Fundacji.

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 osób, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków, powołanych przez Fundatorów

2. Spośród swych członków skład Rady wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

3. Ponadto w skład Rady Nadzorczej wchodzą członkowie honorowi. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba fizyczna i prawna, która deklaruje przestrzeganie zasad i celów Fundacji oraz wnosi na rzecz Fundacji środki finansowe, rzeczy lub prawa majątkowe o równowartości co najmniej 500 USD. Członek honorowy ma prawo zasiadania w Radzie Fundacji i brania udziału w jej posiedzeniach z głosem dorad-czym. Ma on prawo do występowania z wnioskami i inicjatywami oraz może wykonywać określone przez Radę zadania kontrolne.

Rada Fundacji, na wniosek Zarządu, uchwala przyjęcie darczyńcy do swego grona w charakterze człon-ka honorowego, wydając darczyńcy dyplom honorowy.

4. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały dokonać zmian w swoim składzie.

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego prowadzącego zebranie.

2. Uchwały o połączeniu lub likwidacji Fundacji oraz zmiany jej statutu zapadają większością 3/4 głosów.

3. Do prawomocności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej Fundacji.

§ 17

Do zakresu działania i kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Zatwierdzanie głównych kierunków działania Fundacji.

2. Uchwalanie Statutu Fundacji i jego zmian.

3. Uchwalanie regulaminu działalności gospodarczej.

4. Zatwierdzanie preliminarza kosztów działalności.

5. Zatwierdzanie propozycji tworzenia i likwidacji zakładów gospodarczych oraz podejmowanie uchwał o przystąpieniu do spółek prawa handlowego.

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz uchwalanie absolutorium.

7. Powoływanie i odwoływanie Zarządu.

8. Wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości.

§ 18

1. Uchwały Rady podpisuje jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący, w przypadku nieobecności przewodniczącego.

2. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokoły podpisuje przewodniczący Rady lub wiceprzewodniczący oraz protokolant.

3. Rada zbiera się na posiedzeniu co najmniej raz w roku, nie później jednak jak do końca trzeciego miesiąca po upływie poprzedniego roku kalendarzowego. Rada może odbyć swoje posiedzenie w każdym terminie, jeżeli zażądali tego fundatorzy lub przynajmniej jeden z fundatorów. Fundatorzy lub fundator mogą zwołać posiedzenie Rady na umotywowany wniosek Zarządu Fundacji.

§ 18a

Członkiem Rady Nadzorczej może zostać osoba, która:

1. Nie jest członkiem organu zarządzającego ani pozostaje z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§ 19

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Prawo do reprezentowania Fundacji posiada dwóch członków zarządu fundacji lub jeden członek zarządu fundacji i pełnomocnik powołany przez zarząd.

§ 20

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym z prezesa Zarządu i Wiceprezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

2. Zarząd powołany jest na okres 4 lat i może być odwołany przed upływem tego czasu, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z postanowieniami Statutu lub celem Fundacji. Odwołanie może dotyczyć całego składu Zarządu oraz poszczególnych jego członków.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1. Uchwalanie programów działania Fundacji oraz planów ich realizacji.

2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym w szczególności wobec organów państwowych, sądowych, administracji samorządowej, podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych, w tym tych, które finansowo wspierają Fundację.

3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.

4. Składanie oświadczeń w sprawie przyjęcia spadków, darowizn, subwencji itp.

5. Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i bilansowych oraz sprawozdań z działalności.

6. Uchwalanie regulaminu pracy, systemu wynagrodzeń, zasad zwrotu kosztów i wydatków dla osób, które je poniosły w związku z działalnością Fundacji.

7. Uchwalanie instrukcji i regulaminów w zakresie administrowania i działalności finansowej Fundacji.

8. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów i kierowników oddziałów i filii terenowych.

9. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia wewnętrznych jednostek organizacyjnych (oddział, filia) w kraju i za granicą.

10. Rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich innych spraw nie zastrzeżonych przez przepisy ustawowe i postanowienia niniejszego statutu do kompetencji innych organów Fundacji.

11. Wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej.

§ 21a

Członkiem Zarządu może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w kwartale.

§ 23

1. Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać posiedzenia Zarządu na żądanie Fundatorów lub Fundatora albo co najmniej połowy składu Zarządu, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania żądania.

2. Prezes ma prawo zwołać posiedzenia Zarządu w każdym terminie i z inicjatywy własnej.

§ 24

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes lub osoba przez niego wskazana. Posiedzenia są protokołowane. Protokół z posiedzenia podpisuje osoba prowadząca posiedzenie oraz protokolant. Do protokołu załącza się listę obecności członków Zarządu oraz osób zaproszonych. Protokół każdorazowo przesyłany jest członkom Rady Nadzorczej.

§ 25

1. Zarząd może podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy członków.

2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów obecnych członków Zarządu, z wyjątkiem:

a) sporządzania projektów przeznaczania dochodów na realizacje celów Fundacji,

b) zbywania, zmiany lub obciążania majątku nieruchomego Fundacji,

przy których to sprawach wymagana jest większość 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu.

3. Uchwały podpisuje prezes Zarządu lub osoba prowadząca posiedzenie. Stanowisko poszczególnych członków Zarządu zajmowane podczas głosowania zaznacza się w protokole z posiedzenia Zarządu.

§ 26

1. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, śmierci lub upływu kadencji.

2. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe i rytmiczne wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za czyny popełnione z niskich pobudek lub chęci zysku,

d) postępowania niezgodnego z celem Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 27

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji, bez możliwości ich odtworzenia.

2. Dla stwierdzenia sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę. Uchwała Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Fundacji.

3. W przypadku likwidacji Fundacji jej majątek zostaje przeznaczony na cele zbieżne z celem Fundacji.