Fundacja

Po raz dwudziesty trzeci Przyznaliśmy nagrody im. księcia Konstantego Ostrogskiego

Nagrody im. księcia Konstantego Ostrogskiego, za zasługi w rozwoju myśli, kultury i duchowości prawosławia oraz działalność na rzecz jednoczenia chrześcijan, przyznaje kapituła złożona z członków zespołu „Przeglądu Prawosławnego”, jego współpracowników i przyjaciół. Na jej czele stoi Eugeniusz Czykwin, redaktor naczelny PP. W tym roku uhonorowano działający z błogosławieństwa metropolitów, najpierw świętej pamięci Bazylego, teraz Sawy, Festiwal Muzyki Cerkiewnej  w Hajnówce, podkreślając zwłaszcza jego powrót do pierwotnej formuły, rzymskokatolickiego ks. profesora Marka Starowieyskiego, tłumacza dzieł Ojców Kościoła, badacza i znawcę starożytnego chrześcijaństwa oraz dr. Charlamposa Chotzakoglou, Cypryjczyka, historyka, którego prace świadczą  o tragicznym losie prawosławnej kultury na okupowanej części wyspy.

Ostatni Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce był już trzydziestym w jego historii. Mimo dokonanego dziesięć lat temu rozłamu, pozostał tym czym był na początku – związaną z Cerkwią  instytucją promocji cerkiewnego śpiewu i prawosławnej kultury. Festiwal sławi Boga, rozsławia Cerkiew w Polsce i Ziemię Hajnowską. Kapituła na ręce jego dyrektora, o. Michała Niegierewicza, złożyć chciała podziękowanie za  powrót do korzeni, do podkreślenia roli chórów parafialnych, które oddają liturgiczną istotę cerkiewnej muzyki. Podziękować też chciała wszystkim, którzy wspierają festiwal – duchowo, finansowo, pracą społeczną, dzięki którym festiwal trwa i służy całemu światu.

Ks. prof. Marek Starowieyski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, znawca chrześcijaństwa antycznego, patrolog, tłumacz, popularyzator nauki o fundamentach naszej wiary, wiele zrobił, by wiedza o nauczaniu Ojców Kościoła, o tym jak kształtowały się zasady naszej wiary, dotarła do jak najszerszych kręgów ludzi. Lista jego prac jest imponująca. Znalazły się na niej i „Apoftegmaty Ojców Pustyni”, myśli Ojców Kościoła Wschodniego i Zachodniego (dwa tomy) o Eucharystii, i „Apokryfy Nowego Testamentu”, rozważania o kapłaństwie i kapłanach, tradycjach biblijnych, męczennikach. Ks. Starowieyski tłumaczy z języków starożytnych, opracowuje, oddaje pod rozwagę. Nie zamyka się jednak jedynie w minionym. Z perspektywy początków spogląda na chrześcijaństwo współczesne, bardzo nieraz krytycznie. Widzi jego zagubienie, rozdrobnienie, widzi też Wspólnotę, która sięgając do źródeł, lepiej dostrzeże wszystko, co ja łączy.

Dr Charalampos Chotzakoglou jest Cypryjczykiem, potomkiem Greków z Azji Mniejszej, archeologiem, historykiem sztuki (ze specjalnością bizantyńska), absolwentem uczelni w Atenach i niemieckiej Tybindze, związanym naukowo z wieloma innymi ośrodkami uniwersyteckimi, dyrektorem muzeum sztuki ludowej w Nikozji, przede wszystkim jednak człowiekiem dokumentującym los greckich zabytków, głównie sakralnych, w północnej, zajętej przez Turków, części wyspy. Pisze na ten temat książki, artykuły, gromadzi elektroniczną bazę danych, zabiera głos na konferencjach, sympozjach, kongresach, organizuje wystawy. Jest jednym z tych, którzy nie pozwalają światu zapomnieć o cypryjskiej tragedii, uznać ją za problem lokalny, a nie dotykający wszystkich chrześcijan.