Fundacja

„Bez barier” – niepełnosprawni w społeczeństwie obywatelskim na Białorusi

„Bez barier” – niepełnosprawni w społeczeństwie obywatelskim na Białorusi

Bezpośrednim celem tej akcji jest przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych oraz tworzenie dla nich dodatkowych, stabilnych miejsc pracy w zakładach pracy chronionej. W warsztatach przystosowujących osoby niepełnosprawne do życia w społeczeństwie  uczestniczą nie tylko chorzy – towarzyszą im ich rodziny należące do Stowarzyszenia Osób ze Stwardnieniem Rozsianym.
Podczas wizyt studyjnych i szkolenia w Polsce (w nowoczesnym Domu Pomocy Społecznej w Zaściankach w Białymstoku i w Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia w Gdańsku w oddziale w Białymstoku) odbędą się spotkania i konsultacje ze specjalistami w sprawach rehabilitacji i przygotowania zawodowego chorych na stwardnienie rozsiane. Na Politechnice Białostockiej eksperci wykorzystujący nowoczesne techniki internetowe (Internet Distance Communication & Education) w dziedzinie komunikacji społecznej i edukacji przekażą swe doświadczenia partnerom białoruskim.
W ramach polskiego projektu pomocowego planowany jest m.in. zakup maszyn i urządzeń oraz materiałów niezbędnych do wyposażenia dwóch pracowni stolarskich w nowoczesnym Centrum Edukacji dla Niepełnosprawnych w Mińsku, powstałym dzięki staraniom organizacji kobiecych i Kościoła prawosławnego. Dzięki tej inwestycji 14–20 osób niepełnosprawnych zdobędzie kwalifikacje rzemieślnicze. W późniejszej perspektywie rysuje się możliwość przekształcenia pracowni w zakład pracy chronionej, w którym znajdą zatrudnienie dodatkowo 4 osoby.
Kolejnym etapem projektu jest pomoc Stowarzyszeniu Osób ze Stwardnieniem Rozsianym na Białorusi w zakupie maszyn do produkcji galanterii skórzanej, w które wyposażone zostaną należące do Stowarzyszenia zakłady pracy chronionej. Ta pozarządowa organizacja utworzyła niewielkie placówki, w których zatrudnieni są niepełnosprawni. Dochody uzyskiwane z tej działalności umożliwiają Stowarzyszeniu pomoc osobom niepełnosprawnym w poszukiwaniu zatrudnienia, finansowanie ich rehabilitacji, a także działalność społeczną i kulturalną. Poszerzenie asortymentu wytwarzanej galanterii skórzanej doprowadzi do utworzenia dodatkowych czterech miejsc pracy dla niepełnosprawnych oraz zwiększy konkurencyjność produkcji zakładu i jego dochody.
Projekt zakłada również utworzenie centrum komunikacji społecznej dla
niepełnosprawnych przy istniejącym domu spotkań ekumenicznych KINONIA koło Mińska.
Zadaniem ośrodka, który stale współpracuje z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi, jest wspieranie tego sektora. Zastosowanie nowych technologii informatycznych umożliwi prowadzenie szkoleń, konferencji i spotkań on-line organizacji pozarządowych. Ożywią się kontakty osób niepełnosprawnych z innymi organizacjami pozarządowymi, a chorzy będą mogli korzystać z zajęć rehabilitacyjnych, szkoleń medycznych i zawodowych. Dostęp do informacji, bezpośrednia interaktywna komunikacja, zarówno na terenie centrum, jak i on-line za pomocą Internetu z własnych mieszkań, staną się łatwiejsze. Zastosowanie tych nowoczesnych rozwiązań w znacznej mierze zahamuje proces społecznego wykluczenia niepełnosprawnych. Umożliwi też organizacjom pozarządowym poprawę jakości i zakresu ich pracy oraz pozytywnie wpłynie na ich współpracę.